Forum Forum mediacji i mediatorów Strona Główna Forum mediacji i mediatorów
Forum mediatorów i nie tylko...
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

POWSTANIE FUNDUSZ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY PO

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum mediacji i mediatorów Strona Główna -> Sprawy organizacyjne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tomek
Dołączył: 16 Paź 2006
Posty: 41
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:57, 27 Lut 2010    Temat postu: POWSTANIE FUNDUSZ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY PO

A może my byśmy z tego skorzystali jako Oddział??
02 lutego 2010, 16:39
POWSTANIE FUNDUSZ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

8 stycznia 2010 roku Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego i ustawy Prawo ochrony środowiska, na mocy której zmienią się reguły dotyczące m. in. wydatkowania środków pochodzących z nawiązek sądowych. Przypomnijmy, że nawiązki sądowe to grzywny (wynoszące do 100 tysięcy złotych), orzekane przez sąd za umyślne przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu i przeciwko środowisku i wpłacane na rzecz uprawnionych organizacji społecznych. Na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście uprawnionych podmiotów znajdują się 784 organizacje.

W uzasadnieniu do projektu uchwalonej nowelizacji wskazywano, że obowiązujące do tej pory zasady wydatkowania pieniędzy pochodzących z nawiązek nie gwarantowały w pełni realizacji zasad przejrzystości i jawności dysponowania tego rodzaju środkami publicznymi. Nierzadko też dochodziło do rozmaitych nadużyć na tym tle: pieniądze nie zawsze wydawano zgodnie z prawem i na określone w przepisach cele. Nie było żadnych mechanizmów umożliwiających weryfikację wiarygodności organizacji ubiegających się o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do korzystania z nawiązek. Większość z tych organizacji nie wywiązywała się też z obowiązków sprawozdawczych. Podmioty, które wykreślano z wykazu uprawnionych z powodu ujawnionych nieprawidłowości, mogły – o ile spełniały wymogi formalne – ponownie zostać wpisane na listę i dalej korzystać ze środków pochodzących z nawiązek. Jak wskazują projektodawcy, setki organizacji, na rzecz których zasądzane są nawiązki, otrzymywały tylko drobne kwoty, co uniemożliwiało im podejmowanie poważniejszych działań w oparciu o to źródło finansowania. Obowiązujące do tej pory przepisy dotyczące wydawania środków pochodzących z nawiązek były też bardzo restrykcyjne; można je było przeznaczać tylko na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem. Aby umożliwić korzystającym z nawiązek organizacjom realizację innych istotnych społecznie działań, konieczne było poluzowanie rygorów dotyczących wydatkowania pieniędzy z nawiązek.

Na mocy uchwalonej ustawy zostanie utworzony Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej (w formie państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie Minister Sprawiedliwości). Przychodami funduszu będą środki pochodzące m. in. z orzeczonych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego za pracę zatrudnionych skazanych oraz spadków, zapisów, darowizn, zbiórek i innych źródeł. Środki funduszu będą przeznaczane m. in. na pomoc ofiarom przestępstw oraz ich rodzinom, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje oraz instytucje. Ze środków zgromadzonych na funduszu finansowana będzie również pomoc osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych (oraz ich rodzinom), świadczona przez kuratorów sądowych i Służbę Więzienną oraz organizacje pozarządowe. Powierzanie organizacjom zadań realizowanych ze środków funduszu będzie się odbywać w drodze otwartego konkursu ofert. Przyznawanie środków na realizację tych zadań będzie następowało na podstawie umowy z wyłonionymi w konkursie podmiotami.

Nowo utworzony fundusz ma umożliwić zbudowanie w Polsce efektywnego systemu pomocy ofiarom przestępstw oraz byłym skazanym, bazującego przede wszystkim na działalności organizacji pozarządowych. Jak przekonują projektodawcy, funkcjonujące w ten sposób systemy okazały się bardzo skuteczne w innych krajach europejskich.

Uchwalona nowelizacja została przekazana do Senatu. Większość jej przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

* [link widoczny dla zalogowanych]

Autor: Anna Krajewska


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tomek
Dołączył: 16 Paź 2006
Posty: 41
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:43, 27 Lut 2010    Temat postu:

„Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz PomocyPostpenitencjarnej”;

2) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. § 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
zwany dalej „Funduszem”.
§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§ 3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:
1) orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,
2) potrąceń w wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego za
pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art.
121 § 2,
3) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1pkt 7,
4) spadków, zapisów i darowizn,
5) dotacji, zbiórek i innych źródeł.
§ 4. Środki Funduszu są przeznaczane na:
1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom
ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną,
prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i
instytucje,
2) pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
3) pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną
przez podmioty wymienione w art. 38 § 1,
4) działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta
Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej,
w szczególności na:
a) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących
poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem
oraz skutecznej readaptacji skazanych,
b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym,
c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem
szkoleń,
d) podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych
dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych
przestępstwem oraz osób skazanych.
§ 5. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4,
odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.
§ 6. Przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt
1, 3 i 4, następuje na podstawie umowy.
§ 7. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków
oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
§ 8. Podmioty, które otrzymały środki finansowe z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania dysponentowi Funduszu
sprawozdań dotyczących wykorzystania tych środków, w terminie 15
dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
§ 9. Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim
została ona udzielona z innych źródeł.
§ 10. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania
środków otrzymanych z Funduszu pod względem racjonalności i legalności
ich wydatkowania, w tym zgodności informacji zawartych w
sprawozdaniu, o którym mowa w § 8, ze stanem faktycznym.
§ 11. Kontrola, o której mowa w § 10, odbywa się zgodnie z art. 151 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240).
§ 12. Podmioty, które wykorzystały przekazane im środki niezgodnie z
celem ich przyznania, są obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu
równowartości przekazanych środków w terminie 30 dni od
dnia wezwania do zwrotu.
5
§ 13. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem
obowiązana jest do zwrotu równowartości uzyskanych
świadczeń.
§ 14. W wypadku ustalenia, że osoba której udzielono pomocy wykorzystała
ją niezgodnie z przeznaczeniem podmiot, który udzielił pomocy
obowiązany jest do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości
uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do
zwrotu.
§ 15. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem
i pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości traci
prawo do dalszej pomocy, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności
uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy.
§ 16. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
oraz członkom ich rodzin,
2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom
ich rodzin,
3) warunki i tryb udzielania środków z Funduszu podmiotom, w
tym w szczególności tryb przeprowadzenia konkursu ofert, kryteria
oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych
zadań,
4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu,
5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu
- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej
w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej,
a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania
środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz
został utworzony.”;
3) w art. 173 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
Cool udzielanie pomocy postpenitencjarnej,”;
4) uchyla się art. 196a;
5) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę,
pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenie społeczne i kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Tomek dnia Sob 17:48, 27 Lut 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum mediacji i mediatorów Strona Główna -> Sprawy organizacyjne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin